Privātuma politika

  1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) nosaka SIA “Kristīne RR”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40002017815, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 1A k-1, Sigulda, Siguldas nov., Latvija (turpmāk tekstā – “Kristīne RR”) personas datu apstrādes principus un procedūras, kā arī mūsu kopīgi pārvaldītās tīmekļa vietnes https://apavivisiem.lv/ lietošanas nosacījumus (turpmāk tekstā – “vietne”).

1.2. Mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu pakalpojumu lietotāji, vietnes apmeklētāji un citas personas, kuru personas dati tiek apstrādāta, pilnībā uzticētos mums un mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, un viņi ir pārredzami informēti par to, kā mēs apstrādājam no viņiem iegūtos datus. Šajā politikā jūs variet iepazīties ar informāciju par to, kā mēs vācam un izmantojam (vai vēlamies vākt un izmantot) jūsu personas datus.

1.3. Savas darbības ietvaros mēs vadāmies pēc šādiem personas datu apstrādes principiem:

1.3.1. Personas datiem ir jābūt apstrādātiem likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā (likumīguma, taisnīguma un pārredzamības princips);

1.3.2. Personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un tos nedrīkst tālāk apstrādāt veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem; turpmāka datu apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, statistikas nolūkos vai datu apstrāde zinātnisko vai vēsturisko pētījumu ietvaros netiek uzskatīta par nesaderīgu ar sākotnējiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);

1.3.3. Personas datiem jābūt adekvātiem, piemērotiem un nepieciešamiem tikai, lai sasniegtu tos mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);

1.3.4. Personas datiem jābūt precīziem un, ja nepieciešams, tie ir jāatjaunina; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);

1.3.5. Personas dati ir jāuzglabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas datus apstrādā; personas datus var uzglabāt ilgāk, ciktāl personas datus apstrādā tikai arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos, ieviešot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības (glabāšanas ierobežojuma princips);

1.3.6. Personas dati ir jāapstrādā tā, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un nejaušu datu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, uzmantojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus (integritātes un konfidencialitātes princips);

1.3.7. Mēs esam atbildīgi par iepriekš minēto principu ievērošanu, un mums jāspēj pierādīt, ka tie tiek ievēroti (pārskatatbildības princips).

1.4. Šī politika ir izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā – “VDAR”), citiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem. Politika ir jāinterpretē atbilstoši VDAR un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

  1. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

2.1. Ir ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu šo politiku, jo tā tieši attiecas uz personas datu vākšanu, apstrādi, apmeklējot vietni un izmantojot mūsu pakalpojumus, un politikā paredzētajos gadījumos – jūsu personas datu nodošanu datu saņēmējiem.

2.2. Ja jūs nepiekrītat šai politikai un tajā aprakstītajai personas datu apstrādei, lūdzu, neapmeklējiet tīmekļa vietni un / vai nelietojiet mūsu pakalpojumus.

2.3. Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināta nepareizu datu ievadīšana ir uzskatāma par politikas pārkāpumu. Ja jūsu iesniegtie dati mainās, jums mūs par to ir jāinformē. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas jums un / vai trešajām personām tiek nodarīti tādēļ, ka esat iesniedzis nepareizus un / vai nepilnīgus personas datus, vai arī ja jūs neesat lūdzis/-gusi datu papildināšanu un / vai grozīšanu pēc tam, kad tie ir mainījušies.

2.4. Personas datu saņēmēji, kam mēs varam atklāt jūsu personas datus, ir aprakstīti katrā datu apstrādes aktivitātē.

2.5. Atsevišķos gadījumos mēs varam atklāt jūsu informāciju citiem personas datu saņēmējiem, kas nav šeit norādīti:

2.5.1. Lai nepārkāptu ārējos normatīvos aktus vai ievērotu obligātu tiesas procesu (piemēram, saņemot tiesas rīkojumu sniegt datus);

2.5.2. Lai apliecinātu savu darbību leģitimitāti;

2.5.3. Lai aizsargātu savas tiesības, īpašumu vai nodrošinātu to drošību;

2.5.4. Citos gadījumos – ar jūsu piekrišanu vai pēc jūsu pieprasījuma.

  1. E-komercija

3.1. Lai sniegtu jums iespēju iepirkties tiešsaistes veikalā, mēs apstrādājam šādus personas datus, lai nodrošinātu šo pakalpojumu:

3.1.1. Vārds;

3.1.2. Uzvārds;

3.1.3. Dzimums (uzruna);

3.1.4. Telefona numurs;

3.1.5. E-pasta adrese;

3.1.6. Dzīvesvietas adrese;

3.1.7. Pēc pieprasījuma papildu informācija, kas ir nepieciešama piegādei preču saņēmējam (piem., kāpņu telpas kods)

4.2. Datu apstrāde E-komercijas nolūkā notiek pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunktu, lai izpildītu preču pirkuma līgumu.

4.3. Šim nolūkam “Kristīne RR” izmantos jūsu datus, lai varētu nosūtīt pasūtīto preci un izrakstīt rēķinus.

  1. Personas datu uzglabāšanas kārtība un noteikumi

5.1. Apstrādājot un uzglabājot jūsu personas datus, mēs piemērojam organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

5.2. Mēs piemērojam dažādus personas datu glabāšanas noteikumus, atkarībā no jūsu konkrētā personas datu apstrādes nolūka.

5.3. Mēs piemērojam šādus noteikumus personas datu glabāšanai:

• Personas datu apstrādes nolūks: E-komercija.

• Uzglabāšanas termiņš: “Kristīne RR” – reģistrēto lietotāju dati tiek glabāti 3 gadus pēc pēdējā mājas lapas apmeklējuma. Citi pircēju dati tiek glabāti 3 gadus no pēdējās preču iegādes.

5.4. Izņēmumi no iepriekš minētajiem glabāšanas termiņiem var tikt noteikti ar nosacījumu, ka šādas atkāpes neskar jūsu datu subjekta tiesības, tās atbilst normatīvo aktu prasībām un ir pienācīgi dokumentētas.

5.5. Gadījumā, ja daži no jūsu personas datiem būs nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, mēs tos uzglabāsim tiktāl, ciktāl tie būs nepieciešami, lai nodrošinātu šādu mērķu sasniegšanu tiesas, administratīvā procesa vai ārpustiesas kārtībā.

  1. Jūsu tiesības

6.1. Jums jebkurā laikā pēc pieprasījuma ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, un noskaidrot, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt nepareizu, nepilnīgu vai neprecīzu personas datu labošanu, kā arī, pieprasīt datu apstrādes apturēšanu, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot juridiskās prasības.

6.2. Ciktāl personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jūsu sniegto piekrišanu, kas neietekmē apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

6.3. Jūs varat izmantot savas tiesības, iesniedzot rakstisku lūgumu “Kristīne RR” pa e-pastu [email protected] vai pa pastu 1A k-1, Sigulda, Siguldas nov., Latvija, vai personiski ierodoties norādītajā adresē.

  1. Kontaktinformācija un sūdzību iesniegšana

7.1. Ja jums ir jautājumi par personas datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected].

7.2. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi, vai domājat, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot normatīvo aktu prasības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā, kas ir personu datu apstrādes uzraudzības iestāde.

  1. Informācija par izmantotajiem sīkfailiem

8.1. Kad apmeklējat vietni, mēs vēlamies nodrošināt tādu saturu un funkcijas, kas atbilst tieši jūsu vajadzībām. Šajā nolūkā mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir maza apjoma teksta faili, kas tiek glabāti jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē (personālais dators, mobilais tālrunis vai planšetdators).

8.2. Ar sīkfailu palīdzību mēs cenšamies nodrošināt patīkamāku pieredzi cilvēkiem, kas pārlūko vietni, kā arī uzlabot pašu vietni.

8.3. Mūsu vietnē izmantotie sīkfaili var tikt sagrupēti šādos veidos:

8.3.1. Sīkfaili, kas ir būtiski tīmekļa vietnes darbībai, ir paredzēti, lai ļautu vietnei nodrošināt tās galveno funkciju izpildīšanu. Šie sīkfaili ļauj pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas, piemēram, lai nodrošinātu piekļuvi noteiktām tīmekļa vietnes drošām vietām.

8.3.2. Darbības (analītiskie) sīkfaili vāc anonīmu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni. Sniedzot informāciju par apmeklētajām vietnēm, par tīmekļa vietnē pavadīto laiku un visām problēmām, ar kurām jūs saskaraties, piemēram, par kļūdas ziņojumiem, šie sīkfaili palīdz mums saprast, kā apmeklētāji uzvedas tīmeklī. Šī informācija palīdz mums uzlabot tīmekļa vietnes darbību.

8.3.3. Funkcionālie sīkfaili uzlabo jūsu pieredzi tīmekļa vietnē. Piemēram, šie sīkfaili var atcerēties informāciju, piemēram, jūsu atzīmētās preces un jūsu lietotājvārdu.

8.4. Mēs izmantojam šādus sīkfailus:

8.4.1. “Google Analytics” sīkfaili ir analītiskas sīkdatnes statistikas informācijas apkopošanai par vietnes datplūsmu, lietotāja sesijas ilgumu un norisi un unikālu apmeklētāju noteikšanu.

8.4.2. “Prestashop” sīkfaili – funkcionālas sīkdatnes, kas paredzētas lietotāja sesijas atbalstam, ļauj reģistrēt un pieteikties tīmekļa vietnē, tajā iepirkties un veikt citas saistītas darbības.

8.4.3. Sīkfails “dan_favorite_products_id” – funkcionāls sīkfails, kas paredzēts apzīmēto vienumu glabāšanai.

8.4.4. Sīkfaili “soundest-views” ir “soundestID” – analītiskās sīkdatnes, kas paredzētas vietņu atveru skaita noteikšanai un unikālu lietotāju identificēšanai.

8.4.5. Sīkfails “viewedOuibounceModal” ir funkcionāls sīkfails, lai noteiktu, vai klients redzēja izejošās lapas ziņojumu ar ieteikumu parakstīties uz jaunumu vēstuli.

8.4.6. Sīkfails “accept-cookies” ir funkcionāla sīkdatne, kas ir tieši saistīta ar citām analītiskajām sīkdatnēm.

8.5. Jūs varat dzēst vai bloķēt sīkfailus, izvēloties atbilstošos iestatījumus savā pārlūkprogrammā, kas ļauj atcelt visus vai dažus sīkfailus. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja jūs nezināt, kā mainīt sīkfailu preferences, šī informācija ir jāatrod attiecīga pārlūka izvēlnē “palīdzība”. Saprotams, ka, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē sīkfailus (tostarp nepieciešamos sīkfailus), var rasties problēmas izmantot visas vai daļu no vietnes funkcijām.

  1. Personas datu apstrāde, ko veic trešās personas

9.1. Izmantojot trešās puses pakalpojumus, piemēram, apmeklējot mūsu Facebook sociālo tīklu, var tikt piemēroti trešo pušu noteikumi. Piemēram, “Facebook” piemēro savu datu politiku visiem lietotājiem un apmeklētājiem. Tādēļ, izmantojot šos trešo personu pakalpojumus, ieteicams iepazīties ar to noteikumiem un nosacījumiem.

  1. Nobeiguma noteikumi

10.1. Ar šo politiku saistītās tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas likumdošana.

10.2. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, tostarp zaudējumiem, kas radušies tīmekļa vietnes izmantošanas pārtraukšanas dēļ, datu zudumiem vai bojājumiem, kas radušies jūsu vai trešo personu, kas darbojas, pamatojoties uz jūsu atļauju, darbības vai bezdarbības rezultātā tostarp nepareizu datu ievadīšanu, citām kļūdām, apzinātu kaitējumu, citas tīmekļa vietnes neatbilstošas izmantošanas dēļ. Mēs arī nenesam atbildību par jebkādiem traucējumiem un / vai bojājumiem, kas radušies tīmekļa vietnes piekļuves un / vai izmantošanas dēļ trešo personu, kas nav saistīti ar mums, jums vai citiem datu subjektiem, ieskaitot elektriskus, interneta piekļuves pārtraukumus, utt., darbības vai bezdarbības rezultātā.

10.3. Šo politiku pārskata un, ja nepieciešams, atjaunina vismaz reizi divos gados. Politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no dienas, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē.

10.4. Ja pēc Politikas atjauninājuma izmantojat Tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus, mēs nodrošināsim, ka jūs neiebilstat un esat informēts/-a par veiktajām izmaiņām.