Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau tekste – „Politika“) nustato SIA „Kristīne RR“, įmonės registracijos Nr. 40002017815, juridinis adresas: Krišjāņa Valdemāra iela 1A k-1, Sigulda, Siguldos savivaldybė, Latvija (toliau tekste – „Kristīne RR“), asmens duomenų tvarkymo principus ir procedūras bei mūsų valdomos interneto svetainės https://apavivisiem.lv/ (toliau tekste – „svetainė“) naudojimo sąlygas.

1.2. Siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų naudotojai, svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, visiškai pasitikėtų mumis ir mūsų teikiamomis paslaugomis bei būtų skaidriai informuojami apie tai, kaip mes tvarkome iš jų gautus asmens duomenis. Šioje politikoje jūs galite susipažinti su informacija, kokius jūsų asmens duomenis mes renkame ir naudojame (arba norime rinkti ir naudoti).

1.3. Vykdydami savo veiklą mes vadovaujamės šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir duomenų subjektui skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

 

1.3.2. Asmens duomenys renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais, jie negali būti tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais visuomenės labui, statistikos tikslais arba atliekant mokslinius ar istorinius tyrimus nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, aktualūs ir būtini tik siekiant jų tvarkymo tikslų (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, atnaujinami; privaloma imtis visų pagrįstų veiksmų siekiant užtikrinti, kad netikslūs asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus; (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti saugomi duomenų subjektus identifikuoti leidžiančiu būdu ne ilgiau nei tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams; asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei asmens duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais visuomenės labui, mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistikos tikslais, taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios yra būtinos duomenų subjekto teisėms ir laisvėms apsaugoti (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi užtikrinant tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto duomenų tvarkymo ir netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už aukščiau nurodytų principų laikymąsi ir turime įrodyti tokį jų laikymąsi (atskaitomybės principas).

1.4. Ši politika yra parengta remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau tekste – „BDAR“), kitais Europos Sąjungos ir Latvijos Respublikos teisės aktais. Politika turi būti aiškinama pagal BDAR ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Latvijos Respublikos teisės aktus.

 1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Atidžiai perskaitykite šią politiką, nes ji tiesiogiai taikoma asmens duomenų rinkimui ir tvarkymui lankantis svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis; politikoje numatytais atvejais ji taikoma jūsų asmens duomenų perdavimą duomenų gavėjams.

2.2. Jei jūs nesutinkate su šią politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, nesilankykite interneto svetainėje ir/ar nesinaudokite mūsų paslaugomis.

2.3. Jūs esate atsakingas, kad jūsų pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas politikos pažeidimu. Praneškite mums apie pasikeitusius pateiktus duomenis. Mes jokiu būdu nesame atsakingi už bet kokius jums ir/ar trečiosioms šalims sukeltus nuostolius dėl to, kad jūs pateikėte neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis, nepareikalavote jų papildyti ir/ar pakeisti po jų pasikeitimo.

2.4. Kiekvienoje duomenų tvarkymo veikloje yra nurodyti asmens duomenų gavėjai, kuriems mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis.

2.5. Atskirais atvejais mes galime atskleisti jūsų duomenis kitiems čia nenurodytiems asmens duomenų gavėjams:

2.5.1. Kad nepažeistume išorinių norminių aktų ar laikytumėmės privalomo teismo proceso (pavyzdžiui, gavus teismo įsakymą pateikti duomenis);

2.5.2. Kad įrodytume savo veiksmų teisėtumą;

2.5.3. Kad apsaugotume savo teises, nuosavybę arba užtikrintume jos saugumą;

2.5.4. Kitais atvejais jums sutikus ar paprašius.

 

 1. Elektroninė prekyba

3.1. Mes tvarkome šiuos asmens duomenis, kad jūs galėtumėte apsipirkti internetinėje parduotuvėje, o mes galėtume teikti šią paslaugą:

3.1.1. Vardas;

3.1.2. Pavardė;

3.1.3. Lytis (kreipinys);

3.1.4. Telefono numeris;

3.1.5. El. pašto adresas;

3.1.6. Gyvenamosios vietos adresas;

3.1.7. Papildoma informacija, kuri yra būtina pristatyti prekes jų gavėjui (pavyzdžiui, laiptinės durų kodas)

4.2. Duomenų tvarkymas elektroninės prekybos tikslais yra atliekamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto (b) papunkčiu, siekiant įvykdyti prekių pirkimo sutartį.

4.3. „Kristīne RR“ naudos jūsų duomenis šiais tikslais, kad galėtų išsiųsti užsakytą prekę ir išrašyti sąskaitą.

 1. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir sąlygos

5.1. Tvarkydami ir saugodami jūsų asmens duomenis, mes naudojame organizacines ir technines priemones, taip užtikrindami asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Mes taikome skirtingas asmens duomenų saugojimo taisykles, atsižvelgiant į konkretų jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslą.

5.3. Mes taikome šias asmens duomenų saugojimo taisykles:

 • Asmens duomenų tvarkymo tikslas: elektroninė prekyba.
 • Saugojimo terminas: „Kristīne RR“ registruotų vartotojų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio apsilankymo svetainėje. Kiti pirkėjų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio prekės įsigijimo.

5.4. Aukščiau nurodytų saugojimo terminų išimtys gali būti taikomos, jei jos neturi įtakos Jūsų duomenų subjekto teisėms, atitinka norminius reikalavimus ir yra tinkamai įformintos dokumentais.

5.5. Jei kai kurie jūsų asmens duomenys bus reikalingi teisėtų reikalavimų pareiškimui, vykdymui ar gynimui, mes juos saugosime tiek, kiek tai yra reikalinga tokių tikslų pasiekimo užtikrinimui teisminiu, administraciniu procesu ar neteismine tvarka.

 1. Jūsų teisės

6.1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu paprašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, paprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis, paprašyti sustabdyti duomenų tvarkymą, išskyrus jų saugojimą, jei duomenys yra tvarkomi nesilaikant teisinių reikalavimų.

6.2. Jei asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nepažeidžiant jūsų išankstiniu sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo teisėtumo.

6.3. Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis pateikę raštišką prašymą „Kristīne RR“ el. paštu [email protected], paštu 1A k-1, Sigulda, Siguldos savivaldybė, Latvija, ar asmeniškai atvykę nurodytu adresu.

 1. Kontaktinė informacija ir skundų teikimas

7.1. Jei turite klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, kreipkitės el. paštu [email protected].

7.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu arba galvojate, kad mes tvarkome jūsų duomenis pažeisdami teisės aktų reikalavimus, jūs turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai, kuri yra asmens duomenų tvarkymo priežiūros įstaiga.

 1. Informacija apie naudojamus slapukus

8.1. Jums lankantis svetainėje, mes norime pateikti jūsų konkrečius poreikius atitinkantį turinį ir funkcijas. Šiuo tikslu mes naudojame slapukus. Slapukai yra jūsų naršyklėje ar įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje) saugomos nedidelės tekstinės bylos.

8.2. Naudodami slapukus mes stengiamės suteikti kuo malonesnę svetainėje naršančių asmenų patirtį ir patobulinti pačią svetainę.

8.3. Mūsų svetainėje naudojami slapukai gali būti skirstomi į tokias grupes:

8.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti svetainės pagrindinių funkcijų vykdymui. Šie slapukai leidžia naršyti svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikti prieigą prie tam tikrų saugių svetainės sričių.

8.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie lankytojų naudojimąsi svetaine. Teikdami informaciją apie aplankytas svetaines, jose praleistą laiką ir visas patirtas problemas, pavyzdžiui, klaidų pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti lankytojų elgesį svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti interneto svetainės veikimą.

8.3.3. Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį lankantis svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali atsiminti informaciją – jūsų pažymėtas prekes ir jūsų vartotojo vardą.

8.4. Mes naudojame šiuos slapukus:

8.4.1. „Google Analytics“ slapukai yra analitiniai slapukai statistikos apie svetainės lankomumą, vartotojo sesijos trukmę ir unikalių lankytojų identifikavimą rinkimui.

8.4.2. „Prestashop“ slapukai – funkciniai slapukai, skirti vartotojo sesijos pagalbai, kurie leidžia užsiregistruoti ir prisijungti prie svetainės, apsipirkti joje ir atlikti kitą susijusią veiklą.

8.4.3. Slapukas „dan_favorite_products_id“ – funkcinis slapukas, skirtas pažymėtų elementų saugojimui.

8.4.4. Slapukai „soundest-views“ ir „soundestID“ – analitiniai slapukai, skirti interneto svetainių atidarymų skaičiaus nustatymui ir unikalių vartotojų identifikavimui.

8.4.5. Slapukas „viewedOuibounceModal“ yra funkcinis slapukas, kuris nustato, ar klientas pamatė siunčiamą puslapio pranešimą su siūlymu užsiprenumeruoti naujienas.

8.4.6. Slapukas „accept-cookies“ – funkcinis slapukas, kuris yra tiesiogiai susietas su kitais analitiniais slapukais.

8.5. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, kurie leidžia ištrinti visus arba kai kuriuos slapukus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip keisti slapukų nustatymus, ši informacija pateikiama naršyklės meniu „Pagalba“. Suprantama, kad pakeitus naršyklės nustatymus blokuojančius slapukus (įskaitant būtinus slapukus), gali kilti problemų naudojant visas ar dalį svetainės funkcijų.

 1. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

9.1. Trečiųjų šalių sąlygos gali būti taikomos naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų Facebook socialiniame tinkle. „Facebook“ taiko savo duomenų politiką visiems naudotojams ir lankytojams. Todėl, naudojantis šiomis trečiųjų šalių paslaugomis, rekomenduojama susipažinti su jų sąlygomis ir taisyklėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Latvijos Respublikos teisės aktai reglamentuoja su šia politika susijusius teisinius santykius.

10.2. Mes nesame atsakingi už bet kokius nuostolius, įskaitant nuostolius dėl svetainės veiklos nutraukimo, duomenų praradimo ar sugadinimo, kurie atsirado dėl jūsų ar bet kurios jūsų leidimu veikiančios trečiosios šalies veiksmų ar neveikimo, įskaitant neteisingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, tyčinį sugadinimą ar netinkamą naudojimąsi kitomis interneto svetainėmis. Mes taip pat nesame atsakingi už bet kokius trikdžius ir/ar pažeidimus, kurie atsirado dėl su mumis, jumis ar kitais duomenų subjektais nesusijusių trečiųjų šalių svetainės prieigos ir/ar naudojimo, įskaitant elektros tiekimo, interneto prieigos ir kitus sutrikimus dėl veiksmų ar neveikimo.

10.3. Ši politika turi būti peržiūrima ir, jei reikia, atnaujinama ne rečiau nei kas dvejus metus. Politikos keitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.

10.4. Jei naudositės svetaine ir mūsų paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes užtikrinsime, kad jūs būsite informuoti ir neprieštarausite atliktiems keitimams.